සිංහල යුනිකෝඩ් පරීක්ෂාව
Sinhala unicode validator

පරිගණකය සිංහල යුනිකෝඩ් වලට සහය දක්වනවද කියල පෙන්නන්න පොඩි උපක්‍රමයක්
මුල් කතුවරයාගෙන් කීප වතාවක් මේ කේතය පාවිච්චි කරන්නද කියල ඇහුවට මුකුත් කිව්වෙ නෑ.

<center><iframe src="http://goo.gl/tWH6D" widhth=168 height=40 scrolling=no frameborder=0></iframe></center>

මේ ටික සිංහල අඩවියක කැමති තැනක ඇලෙව්වාම ඒක බලන කෙනාගෙ පරිගණකයේ සිංහල යුනිකෝඩ් තත්වය පෙන්නනවා සියබස් අඩවියට යන පාරත් එක්ක