ලංකාතිලක ඇම්බැක්කේ පේරාදෙණිය ත්‍රිමාන Lankathilaka Embekke Peradeniya 3d


ලංකාතිලක විහාරය

ඇම්බැක්කේ දේවාලය


කොළඹ ඌරුගොඩවත්තේ වාදය
Urugodavatta Colombo debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
බද්දේගම වාදය
Baddegama debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
උදන්විට වාදය
Udanvita debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
පානදුරේ වාදය
Panadura debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
ගම්පල වාදය
Gampala debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
පංච මහා වාද | Pancha Maha Vada

සද්ධර්ම රත්නාවලිය - ධර්මසේන හිමි
Saddharma Rathnavaliya - Dharmasena Himi

බුත්සරණ - විද්‍යාචක්‍රවර්ති මහා පඬිරුවන
Buthsarana - Vidyachakravarthi the Great

විසුද්ධි මග්ග - බුද්ධඝොෂ ථෙරො
Visuddhi Magga - Buddhaghosa Thero

the scale of the universe

ත්‍රිපිටකයේ සොයන්න ධම්ම පාසාදිකය [මෙත්තා.lk]
Tipitaka search Dhamma Pasadikaya [Metta.lk]තථාගතප්පවෙදිතො භික්ඛවෙ ධම්ම විනයො විවටො විරොචති නො පටිච්ඡන්නො

තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය හා විනය විවෘත වූයේ බබලයි, වැසුණේ නොම බබලයි.


අංගුත්තර නිකාය, තික නිපාත, භරණ්ඩු වග්ග, 9 සූත්‍රය

USB tools free

(Linux people are very tech savvy and they may know how to do these things (or better) manually.)


USB Wächter (USB switch)
  • You can administrate via the Microsoft Management Console (MMC).
  • There it shows a list of devices connected via USB.
  • You can delete a device from the list and it won't be authorized to access your computer.
  • Only the listed USB devices have access to the computer and it's easy to add another to the list.

The program is in German and that may be a problem sometimes.

ගුරුත්වාකර්ෂණ සිතියම
Sri Lanka gravity mapඋබුන්ටු නැටී නාවාල් 11.04

උබුන්ටු තැටිය 11.04
(image from omgubuntu.co.uk)

බාගන්න

LibreOffice Writer
(images from ubuntu.com)
social broadcast messages.

ගෙදර | Home

ගෙදර - Home

HOME (English with subtitles)

මැද මාවතේ නොයෑම නිසා මිනිසා කරන, කරගන්නා විනාශය පෙන්වන ලස්සන චිත්‍රපටියක්.

IDM තියෙනවනම් බාගෙන බලන්න ලේසියි.

Best Free Media Players

SPlayer


SPlayer playing Home (left)
features
  • automatically downloads subtitles.
  • software sound volume increase upto 1000%, great for low quality audio movies and laptop or small speakers.
platforms
Windows, Linux via WineHQ


download 
http://splayer.org/index.en.html