ගුරුත්වාකර්ෂණ සිතියම
Sri Lanka gravity mapඋබුන්ටු නැටී නාවාල් 11.04

උබුන්ටු තැටිය 11.04
(image from omgubuntu.co.uk)

බාගන්න

LibreOffice Writer
(images from ubuntu.com)
social broadcast messages.

ගෙදර | Home

ගෙදර - Home

HOME (English with subtitles)

මැද මාවතේ නොයෑම නිසා මිනිසා කරන, කරගන්නා විනාශය පෙන්වන ලස්සන චිත්‍රපටියක්.

IDM තියෙනවනම් බාගෙන බලන්න ලේසියි.

Best Free Media Players

SPlayer


SPlayer playing Home (left)
features
  • automatically downloads subtitles.
  • software sound volume increase upto 1000%, great for low quality audio movies and laptop or small speakers.
platforms
Windows, Linux via WineHQ


download 
http://splayer.org/index.en.html