ධර්මපද ප්‍රදීපය
Dharmapada Pradeepaya

කොළඹ ඌරුගොඩවත්තේ වාදය
Urugodavatta Colombo debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
බද්දේගම වාදය
Baddegama debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
උදන්විට වාදය
Udanvita debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
පානදුරේ වාදය
Panadura debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
ගම්පල වාදය
Gampala debate

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය
පංච මහා වාද | Pancha Maha Vada

සද්ධර්ම රත්නාවලිය - ධර්මසේන හිමි
Saddharma Rathnavaliya - Dharmasena Himi

බුත්සරණ - විද්‍යාචක්‍රවර්ති මහා පඬිරුවන
Buthsarana - Vidyachakravarthi the Great

විසුද්ධි මග්ග - බුද්ධඝොෂ ථෙරො
Visuddhi Magga - Buddhaghosa Thero