මියුරා ඔරිගමි
Miura ori fold


මියුරා ඔරිගමි Miura ori fold
රූපය ක්ලික් කිරීමෙන් විශාලනය වේ. (Click image for zooming)

No comments:

Post a Comment