දිබ්බ චක්ඛු | කුජ දින ලොබ්සෑං රැම්පා | තෙවැනි ඇස ‍
The Third Eye | Tuesday Lobsang Rampa | Dibba Cakkhu

The Third Eye Tuesday Lobsang Rampa | Dibba Cakkhu

ටිබෙටයේ කුජ දින ලොබ්සෑං රැම්පා කියන ලාමාවරයාගේ ස්වයං ලිඛිත ජීවිත කතාව.
සිංහලයට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා  දිබ්බ චක්ඛු,  තෙවැනි ඇස කියන නම් වලින්.

No comments:

Post a Comment