උබුන්ටු නැටී නාවාල් 11.04

උබුන්ටු තැටිය 11.04
(image from omgubuntu.co.uk)

බාගන්න

LibreOffice Writer
(images from ubuntu.com)
social broadcast messages.

1 comment:

  1. http://xn--izc.blogspot.com/2011/04/sinhala-fonts-download-all.html
    me link eke thiyena fonts wala preview ekakuth ethaninma dannako

    ReplyDelete