අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා
Abhidharmartha Pradeepika

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය - ආතාපි

අමරදාස රත්නපාල මහතා
Mr. Amaradasa Rathnapala

අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1 abhidharmartha pradeepikaඅභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2 abhidharmartha pradeepika

අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3 abhidharmartha pradeepika

අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4 abhidharmartha pradeepika

1 comment:

  1. විමුක්ති සැප පිණිසම වේවා!!!!!

    ReplyDelete