බුත්සරණ - විද්‍යාචක්‍රවර්ති මහා පඬිරුවන
Buthsarana - Vidyachakravarthi the Great
අමෘතාවහ නම් වූ බුද්ධ චරිතය

No comments:

Post a Comment