මිලින්ද ප්‍රශ්නය - නාගසේන ථෙරො
Milinda Prashnaya - Nagasena Thero

http://ogatharana.org/page2.php1 comment: