සද්ධර්මාලංකාරය - ජයබාහු ධර්මකීර්ති ථෙ‍රො
Saddharmalankaraya - Jayabahu Dharmakeerthi Thero

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය


No comments:

Post a Comment