විසුද්ධි මග්ග - බුද්ධඝොෂ ථෙරො
Visuddhi Magga - Buddhaghosa Thero

http://ogatharana.org/page2.php


විසුද්ධිමග්ග, විශුද්ධි මාර්ගය, VisuddhiMagga, Vishuddhi Margaya

2 comments: