සද්ධර්ම රත්නාවලිය - ධර්මසේන හිමි
Saddharma Rathnavaliya - Dharmasena Himi

කියා නිම කළ නොහැකි ස්තුතිය

සංස්කරණය: කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල ස්වාමිපාදයාණන් වහන්සේ
No comments:

Post a Comment