ධර්මපද ප්‍රදීපය
Dharmapada Pradeepaya

http://ogatharana.org/page2.php1 comment:

  1. හොද උත්සාහයක්

    ReplyDelete